วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีการศึกษาและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้

                                                          ขั้นตอนที่ นำเสนอควบคู่การประเมิน (Show and Sharing)


วิธีการศึกษาและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้


ขั้นตอนที่ จัดองค์ความรู้ (Summarizing)

วิธีการศึกษาและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้


ขั้นตอนที่ 3 นำพาสู่การปฏิบัติ (Studying)
 นักเรียนลงมือปฏิบัติโครงงานที่นักเรียนสนใจ

วิธีการศึกษาและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้


ขั้นตอนที่ 2 สะกิดให้ค้นคว้า (Searching)

นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และค้นคว้าสิ่งที่นักเรียนสงสัยร่วมกันวิธีการศึกษาและขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้


ขั้นตอนที่ 1 จุดประกายความคิด (Sparking)
-                   นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา